โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
Exchange Traded Fund (ETF)
Exchange Traded Fund (ETF) คือ กองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อขายสะดวกเหมือนหุ้น แต่กระจายความเสี่ยงเหมือน Index Fund ที่เสียค่าบริหารจัดการต่ำกว่ากองทุนอื่นๆ กองทุน ETF สามารถอ้างอิงสินค้าได้หลายประเภท เช่น ดัชนีราคาหลักทรัพย์ (Equity ETF) ดัชนีราคาตราสารหนี้ (Bond ETF) และ ดัชนีราคาทองคำ (Gold ETF)1. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ
ThaiDEX SET50 ETF
2. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
ThaiDEX SET High Dividend ETF
3. กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF
ThaiDex SET100 ETF
4. กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker
โดย ETF มีลักษณะสำคัญดังนี้
- ทำการซื้อขายได้ real time ผ่านโบรกเกอร์เท่านั้น เสมือนเป็นหุ้นๆ หนึ่ง
          - ผลตอบแทนของ ETF จะใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง
          - สินทรัพย์ที่กองทุนถือ เป็นพอร์ตการลงทุนในดัชนีอ้างอิง
          - ไม่มีกำหนดอายุโครงการ
          - มีคุณสมบัติพิเศษที่ส่งเสริมการทำ market making และ arbitrage ส่งผลให้ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (Intraday Indicative Value: IIV)
  • ซื้อ ETF 1 หน่วย เหมือนได้ซื้อสินทรัพย์อ้างอิงหลายตัวพร้อมกัน
  • ETF ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนในราคาสินค้าอ้างอิงหลายตัว หรือ ราคาหุ้นหลายตัว และหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและสาธารณูปโภค, ธนาคาร, วัสดุก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ขนส่งและโลจิสติกส์ ฯลฯ
  • ETF สามารถซื้อง่าย ขายคล่อง เหมือนหุ้น และสามารถซื้อขายได้ที่ทุกโบรกเกอร์ โดยมีขั้นตอนการซื้อขายและใช้บัญชีซื้อขายเหมือนหุ้นปกติ
  • ETF โปร่งใส มีการประกาศสัดส่วนการลงทุนทุกวัน (PDF)
  • ผู้ลงทุนทราบมูลค่าอ้างอิงของ ETF ได้จากค่า IIV (Intraday Indicative Value) ที่คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น โดยผู้จัดการกองทุนทำการคำนวณและเผยแพร่ IIV เป็นราย 30 วินาทีผู้ลงทุนใน ETF จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2 แบบด้วยกัน

  กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) : ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า ETF ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีอ้างอิง


 เงินปันผล (Dividend) : ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล เมื่อหุ้นอ้างอิงในกองทุนจ่ายเงินปันผล เพื่อทำให้มูลค่าของหุ้นอ้างอิงใกล้เคียงกับราคากองทุนมากที่สุด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนรายย่อย
เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงโดยใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากนัก และเสียค่าธรรมเนียมตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ ดังนั้น ETF จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯมาก่อน

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนสถาบันสามารถใช้กลยุทธ์การลงทุนใน ETF แบบ core/satellite investment strategy โดยลงทุนใน ETF ซึ่งมีนโยบายลงทุนตามดัชนีอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีอ้างอิง (portfolio’s performance vs. benchmarks) และส่วนที่เหลือผู้ลงทุนสถาบันสามารถจะลงทุนในหุ้นรายตัว (individual stock) เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนมีเม็ดเงินลงทุนใหม่เพิ่งเข้ามา แต่ผู้ลงทุนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวใด การลงทุนใน ETF เอาไว้ก่อนก็จะช่วยให้ผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนไม่เบี่ยงเบนไปจาก benchmarks มากจนเกินไป

อนึ่งผู้ลงทุนสถาบันยังสามารถใช้ ETF เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อีกด้วย


   ความแตกต่าง ETF กองทุนรวม
ข้อมูลราคาซื้อขาย ตลอดเวลาทำการ สิ้นวันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย โบรกเกอร์ทุกแห่ง บลจ. หรือ ตัวแทนจำหน่าย
ส่งคำสั่งแบบ Market / Limit / Stop ได้ ไม่ได้
การซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้น ได้ ไม่ได้
ค่าธรรมเนียมการบริหาร ต่ำ (~0.40 – 0.55 % ต่อปี) ต่ำ – ปานกลาง (~0.55 - 0.70 % ต่อปี
ลงทุนระยะยาว เหมาะสม เหมาะสม


ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF กับ KGI ได้หลายวิธี ได้แก่


ETF เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ETF สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถซื้อขาย ETF กับโบรกเกอร์ได้ทุกราย

  ลูกค้า : ทุกประเภท
  วิธีซื้อขาย : ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ซื้อขายขั้นต่ำ : หน่วยการซื้อขาย (100 หน่วย)


เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขาย ETF จำนวนมาก ตั้งแต่ 1 Creation Unit (CU) ขึ้นไป โดยผู้ซื้อและผู้ขายได้ทำการต่อรองเพื่อตกลงซื้อขาย ETF แล้วจึงทำการบันทึกรายการซื้อขายนั้นเข้ามาในระบบ Put-through

  ลูกค้า : ทุกประเภท
  วิธีซื้อขาย : Put-through
  ซื้อขายขั้นต่ำ : 1 CU และ/หรือ เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 CU


เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อ (Create) ETF จำนวนมาก ตั้งแต่ 1 CU ขึ้นไป โดยผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าสั่งซื้อ ETF ให้แก่ KGI ด้วยตระกร้าหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง และเงินสดตามจำนวนที่ผู้จัดการกองทุนได้ประกาศทุกวัน (Portfolio Depository File : PDF)

และในทางกลับกัน ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืน (Redeem) ETF จำนวนมาก ตั้งแต่ 1 CU ขึ้นไป KGI จะชำระค่าขายคืน ETF ให้แก่ผู้ลงทุนด้วยตระกร้าหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นในดัชนีอ้างอิง และเงินสดตามจำนวนที่ผู้จัดการกองทุนได้ประกาศทุกวัน (PDF)

  ลูกค้า : ลูกค้านิติบุคคล
การสั่งซื้อ (Creation) : นำ PDF มาแลกเป็น ETF
การขายคืน (Redemption) : นำ ETF มาแลก PDF คืน
สั่งซื้อ / ขายคืนขั้นต่ำ : 1 CU และ/หรือ เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 CU
ค่าธรรมเนียม : 0.05 % ของมูลค่า 1 CU
ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM)
KGI (ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์) ได้รับการแต่งตั้งจาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ผู้จัดการกองทุนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยจะเป็นผู้ส่งคำสั่งเสนอซื้อ และเสนอขาย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศกำหนด โดยปัจจุบัน KGI เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของ TDEX และ TFTSE

ผู้ร่วมค้าหน่วย (Participating Dealer : PD)
KGI (ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์) ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการกองทุนให้ทำหน้าที่ในการสั่งซื้อ หรือขายคืน ETF กับผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะรับซื้อหรือขายคืนหน่วยเฉพาะกับผู้ร่วมค้าหน่วยเท่านั้น ดังนั้นผู้ลงทุนที่สนใจจะสั่งซื้อ หรือขายคืน ETF จะต้องกระทำผ่านผู้ร่วมค้าหน่วย โดยไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบัน KGI เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยของ TDEX และ TFTSE

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
KGI (ฝ่ายธุรกิจตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์) เป็นผู้รับ / ส่งคำสั่งจากผู้ลงทุนเพื่อการซื้อขาย ETF ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น
http://www.one-asset.com
http://www.set.or.th