โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
หน้าหลัก > OTHER SERVICES > TDEX : กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (ThaiDEX SET50 ETF)
TDEX : กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (ThaiDEX SET50 ETF)



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้จัดตั้งซึ่งประกอบด้วย

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • FTSE Group
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด nbsp;
  • KGI และ บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ 5 แห่ง
 

ทำการจัดตั้งกองทุน อิควิตี้ อีทีเอฟ (Equity Exchange Traded Fund : Equity ETF) กองแรกของไทย ซึ่งมีชื่อว่า " กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (ThaiDEX SET50 ETF) " โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้น SET50 ซึ่งน้ำหนักการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นไปตามสัดส่วน Market Capitalization ของหุ้นตัวนั้นๆ ใน SET50 สัญลักษณ์ในการซื้อขายคือ " TDEX ” ซึ่งเริ่มเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2550



  ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ

(ThaiDEX SET50 Exchange Traded Fund : TDEX)
 ดัชนีอ้างอิง SET50 Index
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. วรรณ
 ผู้ดูแลสภาพคล่อง บล. เคจีไอ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บล. เคจีไอ, บล. กิมเอ็ง, บล. ธนชาต, บล. บัวหลวง, บล. ซิตี้คอร์ป
 นโยบายการลงทุน

สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง: SET 50 Index

Tracking Error ระหว่างกองทุนกับดัชนีอ้างอิงไม่เกิน 1% ต่อปี
 นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
 จำนวนหน่วยต่อ 1 CU 1,000,000 หน่วย






 ThaiDEX SET50 ETF Website
 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
 รายงานประจำเดือน








http://www.one-asset.com
http://www.set.or.th