โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
หน้าหลัก > OTHER SERVICES > TH100 : กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF (ThaiDex SET100 ETF)
TH100 : กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF (ThaiDex SET100 ETF)

TH100 : กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF (ThaiDex SET100 ETF)

กองทุนเปิด ThaiDEX SET100 ETF : TH100 เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
  • KGI

โดย TH100 เป็นกองทุน Equity ETF โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้น SET100 ซึ่งน้ำหนักการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะเป็นไปตามสัดส่วน Market Capitalization ของหุ้นตัวนั้นๆ ใน SET100 ซึ่งเริ่มเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูล TH100 โดยสรุป

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 100 อีทีเอฟ
(ThaiDEX SET100 Exchange Traded Fund : TH100)
ดัชนีอ้างอิง
SET100 Index
ผู้จัดการกองทุน
บลจ. วรรณ
ผู้ดูแลสภาพคล่อง
บล. เคจีไอ
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
บล. เคจีไอ, บล. บัวหลวง
นโยบายการลงทุน
สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง: SET 100 Index Tracking Error ระหว่างกองทุนกับดัชนีอ้างอิงไม่เกิน 3% ต่อปี
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
จำนวนหน่วยต่อ 1 CU
1,000,000 หน่วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 ThaiDEX SET100 ETF Website
 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
 รายงานประจำเดือน