โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
ThaiDEX SET High Dividend ETFกองทุนเปิด ThaiDEX SET High Dividend ETF : 1DIV เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง

  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด  
  • KGI

โดย 1DIV เป็นกองทุน Equity ETF กองที่ 5 ของไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง ซึ่ง 1DIV เริ่มเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2554
 ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF

(ThaiDEX SET High Dividend Exchange Traded Fund : 1DIV)
 ดัชนีอ้างอิง SET High Dividend 30 Index (SETHD)
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. วรรณ
 ผู้ดูแลสภาพคล่อง บล. เคจีไอ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บล. เคจีไอ
 นโยบายการลงทุน

สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง : SET High Dividend 30
Index Tracking Error ระหว่างกองทุนกับดัชนีอ้างอิงไม่เกิน 4% ต่อปี

 นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
 จำนวนหน่วยต่อ 1 CU 1,000,000 หน่วย
 ThaiDEX SET High Dividend ETF Website
 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

http://www.one-asset.com
http://www.set.or.th