โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
SBL
บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถประกอบธุรกิจบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 และเราเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งในฐานะของตัวกลางและนายหน้าให้กับนักลงทุนทุกประเภท บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์พร้อมกับการได้รับหลักประกันซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ในขณะเดียวกันผู้ยืมหุ้นก็สามารถขายชอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรได้

ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าธรรมดา
ผู้ยืมหุ้น ผู้ยืมหุ้น
ผู้ให้ยืมหุ้น ผู้ให้ยืมหุ้น

ลูกค้าบุคคลธรรมดาในฐานะผู้ยืมหุ้น

การเปิดบัญชี หลักทรัพย์ที่ให้ยืม * ระยะเวลาการยืม
บัญชีเงินสด

บัญชีเครดิตบาลานซ์

บัญชียืมหลักทรัพย์

* ตามประกาศบริษัท
หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100

หน่วยลงทุน ETF

หลักทรัพย์ที่อ้างอิงของกองทุนรวม ETF


ไม่เกิน 1 ปี

การวางหลักประกัน:
วางในบัญชี CB อัตราเป็นไปตามประกาศบริษัท

การชดเชยสิทธิประโยชน์ต่างๆ
1. กรณี XD: ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บริษัทแจ้งลูกค้าเพื่อเรียกคืนหุ้น ถ้าลูกค้ายืมต่อ ต้องจ่ายชดเชยเงินปันผลเต็มจำนวน
2. กรณี XR และ XM: บริษัทอาจเรียกคืนหุ้นจากลูกค้าโดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย
* XD : เงินปันผล, XR : เพิ่มทุน, XM : ประชุมผู้ถือหุ้น


มุมถาม-ตอบ


ประโยชน์ของการยืมหุ้นขายชอร์ตมีอะไรบ้าง ?
 • เพิ่มทางเลือกการลงทุนเพื่อทำกำไรในภาวะตลาดขาลง
 • เป็นการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน
 • ทำให้นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์ซื้อขายอื่นๆได้ เช่น การซื้อขายเป็นคู่หลักทรัพย์ และการทำอาร์บิทราจ เป็นต้น

ทำไมจึงเลือกยืมหุ้นขายชอร์ตที่เคจีไอ ?
 • หุ้นที่ให้ยืมมีจำนวนมาก และมีความหลากหลาย โดยปัจจุบัน เรามีหุ้นมูลค่ารวมมากกว่า 5 พันล้านบาท
 • ผู้ให้ยืมส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน ซึ่งถือหุ้นระยะยาว ทำให้มีความเสี่ยงในการถูกเรียกคืนหุ้นน้อย

ทำไมลูกค้าต้องเปิดบัญชีถึง 3 บัญชี ?
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้นักลงทุนรายย่อยยืมและขายชอร์ตใน
  บัญชีเครดิตบาลานซ์เท่านั้น
 • บัญชีเงินสดใช้เก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทจะต้องนำส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์
 • บัญชียืมหุ้นนั้น เพื่อเก็บข้อมูลการยืมและคิดค่าธรรมเนียมการยืมหุ้น

Zero Plus Tick Rule คืออะไร?
 • Zero Plus Tick Rule หมายถึง กฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้การตั้งขายชอร์ตหุ้นนั้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย (Last trade)

ถ้ามีหุ้นอยู่ในพอร์ต จะเอามาวางเป็นหลักประกันการยืมหุ้นได้หรือไม่ ?
 • ถ้าลูกค้ามีหุ้นค้างไว้ในพอร์ต สามารถนำมาวางเป็นหลักประกัน ในบัญชีเครดิตบาลานซ์แทนเงินสดได้ โดยหุ้นดังกล่าวจะนำมาคำนวณมาร์จิ้นตามประกาศของบริษัท


For more information, please contact equityderivatives@kgi.co.th or (+66) 2658-8888 Ext 8921-8926