โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
OTHER SERVICES
OTHER SERVICES
KTAM SET50 ETF Tracker
ESET50 : กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker
ข้อมูล ESET50 โดยสรุป
ชื่อกองทุน กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker (ESET50)
ดัชนีอ้างอิง ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
ผู้จัดการกองทุน บลจ. กรุงไทย
ผู้ดูแลสภาพคล่อง บล. เคจีไอ, บล. เอเชีย พลัส
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน บล. เคจีไอ, บล. เคที ซีมิโก้, บล. เอเชีย พลัส
นโยบายการลงทุน กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ ดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
จำนวนหน่วยต่อ 1 CU 1,600,000 หน่วย

ข้อมูลเพิ่มเติม ESET50