ศัพท์น่ารู้ DW

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V
Term ไทย ความหมาย
At The Money สถานะของ Call และ Put DW เมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิง = ราคาใช้สิทธิ
Break-Even Point จุดคุ้มทุน ระดับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่ทำให้ DW มีกำไรหรือขาดทุนเท่ากับ 0 หากถือ DW ตัวนั้นจนถึงวันซื้อขายสุดท้าย
Call DW : จุดคุ้มทุน = (ราคา DW ที่ซื้อ x อัตราการใช้สิทธิ) + ราคาใช้สิทธิ
Put DW : จุดคุ้มทุน = ราคาใช้สิทธิ - (ราคา DW ที่ซื้อ x อัตราการใช้สิทธิ)
Call DW   ราคา Call DW จะปรับขึ้นหรือลงทิศทางเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวขึ้น
Cash Settlement การชำระราคาเป็นเงินสด การชำระราคาเป็นเงินสด ณ วันที่ DW ครบกำหนดอายุ โดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ผู้ออก DW กำหนด กับราคาใช้สิทธิ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
Delta เดลต้า หรือ ขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคา DW เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้ความอ่อนไหวของราคา DW เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ยกตัวอย่าง หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 บาท (จาก 200 บาท เป็น 201 บาท) ราคา Call DW เพิ่มขึ้น 0.01 บาท (จาก 0.30 บาท เป็น 0.31 บาท) ดังนั้น Delta จะเท่ากับ 1% (0.01 บาท/1 บาท)
Call DW : 0% ≤ Delta ≤ 100%
Put DW : -100% ≤ Delta ≤ 0%
Derivative Warrants (DW) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Call DW และ Put DW และตราสารนี้มีอายุจำกัดโดยระบุวันหมดอายุไว้ในลักษณะของ DW แต่ละตัว
Derivatives ตราสารอนุพันธ์ ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง (Underlying Assets) ได้แก่ หุ้นสามัญ ดัชนีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ประเภทของตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ออปชั่น (Options) สวอป (Swap)
ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ คือ เพิ่มตัวเลือกในการลงทุน สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง หรือ ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
DW Reference Price ราคา DW อ้างอิง ราคา DW ที่ใกล้เคียงราคาทฤษฎีโดยประมาณ เมื่อเทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงตามตารางราคา ณ ขณะนั้น
Effective Gearing (Tick) อัตราทด (Tick) อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา DW (Tick) เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 Tick เช่น DW มี Effective Gearing เป็น 2 Tick หมายความว่า เมื่อหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่องราคา ราคา DW จะเปลี่ยนแปลง 2 ช่องราคา
Effective Gearing (เท่า)  อัตราทด (เท่า) อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา DW (%) เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1% เช่น DW มี Effective Gearing เป็น 2 เท่า หมายความว่า เมื่อหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลง 2%
Equity Link Note(ELN) เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ปกติจากค่าพรีเมียมของออปชั่น
Exercise Ratio อัตราการใช้สิทธิ อัตราส่วน จำนวน DW : สิทธิซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง 1 หุ้น
ตัวอย่างเช่น นาย ก ถือ Call DW ของหุ้น A จำนวน 200 หน่วย ที่อัตราการใช้สิทธิ 10 DW ต่อ 1 หุ้น A นาย ก มีสิทธิซื้อหุ้น A = 200 / 10 = 20 หุ้น
Expected Volatility   ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่นักลงทุนคาดการณ์ในอนาคต
Gamma อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเดลต้าต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อ้างอิง เปรียบเสมือนตัววัดอัตราเร่งในการเปลี่ยนแปลงราคา DW ค่า Gamma จะมีค่าสูงสุดเมื่อราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปัจจุบัน
Hedging การป้องกันความเสี่ยง เช่น เมื่อ Issuer ขาย Call DW ให้แก่นักลงทุน Issuer จะซื้อหุ้นแม่เพื่อทำการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือ เมื่อ Issuer ขาย Put DW ให้แก่นักลงทุน Issuer จะชอร์ตหุ้นแม่เพื่อทำการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
Historical Volatility ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกิดขึ้นในอดีต
Implied Volatility ความผันผวนเชิงนัย ค่าความผันผวนของหุ้นอ้างอิงในอนาคตที่สะท้อนผ่านราคาซื้อขาย DW หรือ ออปชั่นในกระดานซื้อขาย
In the money สถานะของ DW
กรณี Call DW: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง > ราคาใช้สิทธิ
กรณี Put DW: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง < ราคาใช้สิทธิ
Index DW คือ DW ที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้น โดย Index DW ที่นิยมที่สุดในประเทศไทยจะเป็น SET50 DW โดยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นต้นว่า "S50"
Intrinsic Value มูลค่าที่แท้จริง มูลค่าที่แท้จริงของ DW คำนวณมาจาก
กรณี Call DW: (ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) / อัตราใช้สิทธิ
กรณี Put DW: (ราคาใช้สิทธิ - ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง) / อัตราใช้สิทธิ
Issuer ผู้ออก DW บริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ออก DW ได้
Last trading Day วันทำการซื้อขายสุดท้าย วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อขาย DW ได้ และทางผู้ออกจะใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวันนี้ในการคำนวณเงินสดส่วนต่างสุทธิ
Leverage การที่ผู้ลงทุนใช้เงินลงทุนเท่าเดิม แต่มีโอกาสที่จะได้กำไร(หรือขาดทุน)มากกว่าเดิม เช่น การลงทุนซื้อ DW ที่มีอัตราทด 4 เท่า นักลงทุนสามารถใช้เงินลงทุนใน DW เท่าเดิมของเงินลงทุนในหุ้นแม่ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 4 เท่า (หรืออาจจะขาดทุน 4 เท่า)
Liquidity สภาพคล่อง ความสามารถในการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินสด ยกตัวอย่างเช่น หากถือ DW อยู่แล้วต้องการขาย แล้วสามารถขายได้ตรงตามตารางราคารับซื้อคืน ถือว่า DW ตัวนั้นมีสภาพคล่องสูง
Market Maker ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทีทำหน้าที่เสนอซื้อเสนอขายเพื่อให้มีราคาปรากฏอยู่บนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้ผู้ลงทุนจะมีความมั่นใจว่าจะสามารถซื้อขายได้เมื่อต้องการ เนื่องจากมีราคาเสนอซื้อเสนอขายตลอดเวลา
Moneyness ตัวบอกสถานะของ DW บอกความแตกต่างระหว่างราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเทียบกับราคาใช้สิทธิเป็นเปอร์เซนต์ควบคู่ไปกับสถานะของ DW

กรณี Call DW
  • In-the-money: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง > ราคาใช้สิทธิ
  • At-the-money: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง = ราคาใช้สิทธิ
  • Out-of-the-money: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง < ราคาใช้สิทธิ

กรณี Put DW
  • In-the-money: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง < ราคาใช้สิทธิ
  • At-the-money: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง = ราคาใช้สิทธิ
  • Out-of-the-money: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง > ราคาใช้สิทธิ
Option ออปชัน สัญญาที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอนาคต ตามราคาและจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา โดยผู้ที่ซื้อออปชันจะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธินั้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อออปชันจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขายออปชัน เป็นการตอบแทนเพื่อแลกกับการได้สิทธิตามสัญญานั้น
Out of the Money   สถานะของ DW
กรณี Call DW: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง < ราคาใช้สิทธิ
กรณี Put DW: ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง > ราคาใช้สิทธิ
Outstanding จำนวนหน่วยถือครองโดยนักลงทุน จำนวนหน่วย DW ที่ถือครองโดยนักลงทุน ณ วันที่ระบุ
Over-The-Counter การซื้อขายตราสารอนุพันธ์นอกระบบตลาด การซื้อขายแบบการตกลงกันเองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์นอกระบบตลาด
Premium เปอร์เซนต์ที่หุ้นอ้างอิงต้องปรับขึ้น (กรณี Call) หรือ ปรับลง (กรณี Put) เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน เพื่อคำนวณจุดคุ้มทุนกรณีที่ถือ DW จนครบกำหนดอายุเท่านั้น ดังนั้น ค่า Premium จึงไม่ควรใช้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรบน DW ระยะสั้น และไม่ควรใช้เป็นตัวเปรียบเทียบความแพงหรือถูกของ DW ที่มีราคาใช้สิทธิ และอายุต่างกัน (Implied Volatility จะเหมาะสมกว่าในการเปรียบเทียบ)
Put DW ราคา Put DW จะขึ้นหรือลงสวนทางกับหลักทรัพย์อ้างอิง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองว่าราคาหลักทรัพย์อ้างอิงจะปรับตัวลง
Stability of Implied Volatility เสถียรภาพ IV เนื่องจากค่า Implied Volatility เป็นดัชนีชี้วัดระดับราคาของ DW ดังนั้นค่าเสถียรภาพ Implied Volatility เป็นค่าที่นักเก็งกำไร DW ต้องให้ความสำคัญมากเพราะการซื้อ และขาย DW ควรซื้อขายที่ Implied Volatility ใกล้เคียงเดิม
Stock DW มูลค่าที่แท้จริง คือ DW ที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว โดยหุ้นที่สามารถให้ใช้อ้างอิงจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ถึงกลาง มีสภาพคล่องสูง ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
Structured Note หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นหุ้นกู้ที่มีตราสารอนุพันธ์เข้ามาผสมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากหุ้นกู้ปกติ หุ้นกู้อนุพันธ์มีหลายชนิดโดยชนิดที่นิยมที่สุดเรียกว่า Equity-Linked Note (ELN)
Theta เทต้า หรือ ขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคา DW เทียบกับอายุคงเหลือของ DW  เรียกอีกอย่างว่า Time Decay เป็นค่าที่แสดงว่ามูลค่าของ DW จะลดลงไปเท่าไรเมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน
Time Decay การลดลงของมูลค่า DW เมื่อเวลาผ่านไป โดยปกติจะระบุในหน่วย “บาท/วัน” เพื่อนักลงทุนจะได้พิจารณามูลค่าที่ลดลงเป็นรายวัน
Time value มูลค่าทางเวลา ส่วนต่างระหว่างราคา DW ที่ซื้อขายในกระดานกับมูลค่าที่แท้จริงของ DW ตัวนั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือมูลค่าของ DW ส่วนที่เกิดจากอายุที่เหลืออยู่ ยิ่งอายุเหลืออยู่มาก มูลค่าทางเวลาจะมาก เพราะ DW นั้นยังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้นานกว่า มูลค่าทางเวลา = ราคา DW  - มูลค่าที่แท้จริง
Underlying Asset หุ้นอ้างอิง หรือ ดัชนีอ้างอิง หุ้นหรือดัชนีที่ DW ใช้อ้างอิง โดยราคาDWจะเคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคาของหุ้นหรือดัชนีนั้น โดยสังเกตุได้สัญลักษณ์ขึ้นต้นของ DW ที่จะมีระบุชื่อหุ้นหรือดัชนีที่อ้างอิง
Vega เวก้า หรือ ขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคา DW เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความไวของการเปลี่ยนแปลงราคา DW ต่อการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง ค่าเวก้าจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 เสมอ โดย DW ที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปัจจุบันใกล้กับราคาใช้สิทธิจะมีค่าเวก้ามากกว่า DW ที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปัจจุบันอยู่ห่างจากราคาใช้สิทธิ
Volatility ความผันผวน สะท้อนความผันผวนของราคาหุ้น โดยหุ้นที่มีค่า Volatility สูงกว่าแสดงว่ามีการแกว่งตัวของราคาที่ผันผวนกว่า
Chatbot