ถือ DW จนหมดอายุ นักลงทุนได้อะไร?

โดย www.thaiwarrant.com --
  
   
   
          เคยไหมที่ถือ DW อยู่หลายตัว บางครั้งรู้ตัวอีกที DW บางตัวที่ถืออยู่ก็หมดอายุไปแล้ว นักลงทุนเลยมักมีคำถามเสมอว่า จะได้เงินคืนหรือไม่ หรือ สามารถแปลง DW เป็นหุ้นแม่ได้ไหม? อย่างแรก ต้องเข้าใจก่อนว่า DW เป็น Option (คือ สิทธิในการซื้อ/ขายหุ้นแม่ได้ตามราคาใช้สิทธิ) ดังนั้น หากในวันซื้อขายสุดท้าย DW มีมูลค่าที่แท้จริงอยู่ (มีสถานะ In-the-Money) ผู้ออกจะใช้สิทธิให้นักลงทุนทันที โดยนักลงทุนจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากการใช้สิทธิ เรียกว่า "เงินสดส่วนต่าง" ดังนั้น ณ วันซื้อขายสุดท้ายของ DW เราต้องทราบสถานะที่แท้จริงของ DW ที่ถืออยู่
 
นักลงทุนจะทราบสถานะของ DW ได้อย่างไร และ จะได้เงินสดส่วนต่างในกรณีใดบ้าง?

 
          - การคำนวณเงินสดส่วนต่างจะใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง วันซื้อขายสุดท้ายมาพิจารณาเท่านั้น
 
          - กรณีที่ถือ Call DW นักลงทุนจะได้เงินสดส่วนต่าง ก็ต่อเมื่อ ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้าย มากกว่า ราคาใช้สิทธิ (In-the-Money)
 
          - กรณีที่ถือ Put DW นักลงทุนจะได้เงินสดส่วนต่าง ก็ต่อเมื่อราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้าย น้อยกว่า ราคาใช้สิทธิ (In-the-Money)
   
          สำหรับในกรณีนอกเหนือจากนี้ คือ DW นั้นไม่มีมูลค่าที่แท้จริง (Out-of-the-Money) จะไม่มีการใช้สิทธิและไม่ได้รับเงินสดส่วนต่าง ดังนั้น นักลงทุนควรหมั่นตรวจสอบตารางราคา DW ที่ถืออยู่อย่างสม่ำเสมอ
   
เงินสดส่วนต่าง คำนวณอย่างไร?

          เงินสดส่วนต่างต่อ 1 หน่วยของ Call DW = (ราคาหุ้นอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) x อัตราใช้สิทธิ
          เงินสดส่วนต่างต่อ 1 หน่วยของ Put DW = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาหุ้นอ้างอิง) x อัตราใช้สิทธิ
   
    
ตัวอย่างวิธีการคำนวณราคาเงินสดส่วนต่าง

          นักลงทุนถือหุ้น ABC13CXXXXA จำนวน 1,000,000 หุ้น จนหมดอายุ ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณราคาเงินสดส่วนต่าง มีดังนี้
   
          ราคาใช้สิทธิ = 49 บาท
          อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย = 0.10
          วันซื้อขายวันสุดท้าย =  3 เม.ย. xxxx 
    
          สมมติว่า ราคาปิดของ ABC ณ วันที่ 3 เม.ย. xxxx มีค่าเท่ากับ 56 บาท ซึ่งมากกว่า ราคาใช้สิทธิที่ 49 บาท นักลงทุนจะได้รับเงินสดส่วนต่าง เท่ากับ 700,000 บาท โดยคำนวณจาก ((56 – 49) x 0.10) x 1,000,000
     
  
เมื่อไหร่ที่นักลงทุนจะได้รับเงินส่วนต่าง?

          สำหรับนักลงทุนที่ได้รับเงินสดส่วนต่าง ผู้ออก DW ชำระเงินส่วนต่างภายใน 8 วันทำการหลังจากวันซื้อขายวันสุดท้าย
   
          สุดท้ายแล้ว นักลงทุนต้องคำนึงว่า หากนักลงทุนได้รับเงินสดส่วนต่าง จะถือว่าเป็นรายได้และจะต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปี ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่จะระมัดระวังการถือ DW จนหมดอายุ และขาย DW ก่อนวันซื้อขายวันสุดท้าย
 
 
ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก
Chatbot