DW13 Time Decay ต่ำ
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 ราคา DW
อ้างอิง (บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
S5013C2010A 0.52 4.09 0.25 8
S5013P2010A 0.67 3.40 0.27 5
AOT13C2011A 0.13 6.74 0.45 4
BANP13C2011A 0.15 4.33 0.59 5
BJC13C2011A 0.17 5.07 0.59 4
BTS13C2011A 0.15 4.54 0.67 5
CENT13C2010A 0.11 4.42 0.21 5
CHG13C2010A 0.14 5.26 0.60 4
CHG13C2012A 0.26 4.13 0.88 4
CKP13C2011A 0.27 3.74 0.91 4
CPF13C2011A 0.16 5.36 0.66 4
CRC13C2011A 0.20 3.88 0.67 4
EPG13C2010A 0.10 5.09 0.21 4
EPG13C2012A 0.20 3.77 0.32 5
GFPT13C2010A 0.23 3.98 0.71 4
GUNK13C2011A 0.20 4.55 0.68 4
IRPC13C2011A 0.21 4.32 0.72 4
IVL13C2011A 0.13 4.72 0.25 5
IVL13C2012B 0.20 4.17 0.34 4
PLAN13C2011A 0.24 4.21 0.94 4
TASC13C2011A 0.31 3.68 1.00 4
TMB13C2011A 0.12 4.54 0.58 6
TVO13C2011A 0.13 6.07 0.70 6

New
Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน