STA13C2006A

star DW STA ยอดนิยม STA13C2010C << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : STA
ประเภท : Call
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 14.110
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.86547
วันซื้อขายวันแรก : 03 ก.พ 63
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 26 มิ.ย. 63
วันครบกำหนดอายุ : 01 ก.ค. 63

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
26.25  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
2.49513420 
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุน เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน