SPRC13C1912A

star DW SPRC ยอดนิยม SPRC13C2010A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : SPRC
ประเภท : Call
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 11.335
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.92854
วันซื้อขายวันแรก : 25 มิ.ย. 62
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 19 ธ.ค. 62
วันครบกำหนดอายุ : 24 ธ.ค. 62

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
10.70  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000 
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุน  เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงตลาดผันผวน
อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดานสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน