PTG13C2002A

star DW PTG ยอดนิยม PTG13C2010A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : PTG
ประเภท : Call
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 21.000
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.50005
วันซื้อขายวันแรก : 25 ก.ย. 62
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 05 ก.พ 63
วันครบกำหนดอายุ : 11 ก.พ 63

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
14.60  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000