KCE13P2102A

star DW KCE ยอดนิยม KCE13P2104A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : KCE
ประเภท : Put
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 100,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 20.000
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.10000
วันซื้อขายวันแรก : 29 ต.ค. 63
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 24 ก.พ 64
วันครบกำหนดอายุ : 02 มี.ค 64

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
52.75  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000 
Chatbot