JAS13C2002A

star DW JAS ยอดนิยม JAS13C2011A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : JAS
ประเภท : Call
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 5.094
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.94340
วันซื้อขายวันแรก : 05 พ.ย. 62
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 05 ก.พ 63
วันครบกำหนดอายุ : 11 ก.พ 63

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
5.60  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.53636000