IVL13P2108A

star DW IVL ยอดนิยม IVL13P2201A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : IVL
ประเภท : Put
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 32.817
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 4.17659
วันซื้อขายวันแรก : 07 พ.ค. 64
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 25 ส.ค. 64
วันครบกำหนดอายุ : 30 ส.ค. 64

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
42.00  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000