IRPC13C2003A

star DW IRPC ยอดนิยม IRPC13C2009A << คลิก
ดู DW ที่ปริมาณซื้อขายสูงสุด (ข้อมูลล่าสุด) คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : IRPC
ประเภท : Call
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 3.845
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 0.83627
วันซื้อขายวันแรก : 21 ต.ค. 62
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 03 มี.ค 63
วันครบกำหนดอายุ : 06 มี.ค 63

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
2.32  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000 
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุน  เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงตลาดผันผวน
อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดานสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน