GULF13P2005A

star DW GULF ยอดนิยม GULF13P2011A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : GULF
ประเภท : Put
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 29.376
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 1.78635
วันซื้อขายวันแรก : 15 ม.ค. 63
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 13 พ.ค. 63
วันครบกำหนดอายุ : 18 พ.ค. 63

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
38.50  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000