GULF13C2001A

star DW GULF ยอดนิยม GULF13C2011A << คลิก
หลักทรัพย์อ้างอิง : GULF
ประเภท : Call
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 219,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 195.000
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 19.00057
วันซื้อขายวันแรก : 04 ก.ย. 62
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 22 ม.ค. 63
วันครบกำหนดอายุ : 27 ม.ค. 63

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
202.00  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.36841000