BEM13P1911A

หลักทรัพย์อ้างอิง : BEM
ประเภท : Put
ผู้ออก : KGI (DW13)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ : 120,000,000
ราคาเสนอขายอ้างอิง (บาท) : 1.00
ราคาใช้สิทธิ (บาท) : 9.846
อัตราใช้สิทธิ (DW: 1 หลักทรัพย์อ้างอิง) : 2.98365
วันซื้อขายวันแรก : 10 ก.ค. 62
วันซื้อขายวันสุดท้าย : 26 พ.ย. 62
วันครบกำหนดอายุ : 29 พ.ย. 62

ข้อมูลการชำระราคา DW

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (บาท) :
10.70  
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท) :
0.00000000 
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุน  เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงตลาดผันผวน
อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดานสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน